BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Hoạt động bảo tàng

Hội đồng khoa học bảo tàng

Hội đồng khoa học của bảo tàng do Giám đốc bảo tàng quyết định thành lập theo thẩm quyền, là tổ chức tư vấn cho Giám đốc bảo tàng về phương hướng phát triển ngắn hạn, dài hạn và những vấn đề khoa học liên quan; thẩm định giá trị khoa học, giá trị kinh tế của tài liệu, hiện vật có liên quan đến hoạt động của bảo tàng.

Chi tiết

Hành chánh tổng hợp-Tài chính

Tham mưu Ban giám đốc Bảo tàng tỉnh hoạch định và thực hiện các kế hoạch công tác tổng hợp, hành chính, quản trị. Xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp công tác với các tổ chức liên quan, chương trình hội nghị công chức, viên chức. Theo dõi đôn đốc việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Chi tiết

Mang bảo tàng đến với công chúng

Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục & Đào tạo và Tỉnh đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh Tây Ninh về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây thật sự là một bước phát triển mới, một sự đột phá mới trong việc thúc đẩy hoạt động giáo dục ngoài nhà trường đối với sự nghiệp bảo tàng.

Chi tiết

Hoạt động trưng bày

Tham mưu Ban giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thông qua các hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, trường học tuyên truyền về di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hàng năm của đơn vị. Tổ chức định kỳ thi tìm hiểu về di tích lịch sử-văn hóa tỉnh Tây Ninh.

Chi tiết

Nghiên cứu sưu tầm

Có chức năng, nhiệm vụ: Triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động bảo tàng theo quy định của pháp luật.

Chi tiết

Hoạt động kiểm kê bảo quản

Tổ chức kiểm kê tài liệu, hiện vật theo Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 9 năm 2006. Hồ sơ kiểm kê tài liệu, hiện vật được lập, quản lý ổn định, lâu dài; được lưu trữ bằng văn bản và lưu trữ bằng công nghệ thông tin.

Chi tiết

Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN