BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Văn bản

Số văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Mô tả Tải về
70/2012/NĐ-CP

18/9/2012

Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, phụ Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam khi tiến hành các hoạt động lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên lãnh thổ Việt Na...

50/2019/QĐ-UBND

27/11/2019

Quyết định 50 Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích LSVH DLTC Quy định này quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. kèm theo Quyết...

18/2010/TT-BVHTTDL

31/12 /2010

Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL tổ chức hoạt động bảo tàng (Được thay thế Quyết định 132/1998/QĐ-BVHTT quy chế tổ chức hoạt động bảo tàng) 1- Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng công lập, bảo tàng ngoài công lập. 2- Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam tham gia việc thành lập, tổ...

70/2006/QĐ-BVHTT

15/09/2006

Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng kèm theo quyết định 70/2006/QĐ-BVHTTDL Quy chế này áp dụng cho các bảo tàng thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

11/2013/TT-BVHTTDL

16/12/2013

Thông tư 11quyết định ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch v Thông tư này quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập (sau đây gọi là bảo tàng)

04/2010/TT-BVHTTDL

30/6/2010

Thông tư Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi v Thông tư này quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

13/2010/TT-BVHTTDL

30/12/2010

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia Thông tư này quy định trình tự, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia

20/2012/TT-BVHTTDL

28 /12/2012

Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo v Thông tư này quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (sau đây gọi là tài liệu, hiện vật) của tổ chức, cá nhân

11/2013/TT-BVHTTDL

16/12/2013

Thông tư Quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập Thông tư này áp dụng đối với bảo tàng và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sưu tầm hiện vật của bảo tàng

09/2011/TT-BVHTTDL

14/7/2011

Thông tư về nội dung hồ sơ KH để xếp hạng di tích LSVHDLTC Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

32/2009/QH12

18/6/2009

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10.

28/2001/QH10

29/6/2001

Luật Di sản Văn hóa Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.


Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN