BẢO TÀNG TÂY NINH
BẢO TÀNG TÂY NINH

Văn bản

Số văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Mô tả Tải về
10/2018/QĐ-UBND

18/4/2018

QĐ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

21/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Nghị quyết mức chi cho công tác đào tạo CBCC,VC Trên địa bàn tỉnh Nghị quyết này quy định mức chi cho công tác đào tạo CBCC,VC Trên địa bàn tỉnh

58/2010/QH12

15/11/2010

Luật Viên chức Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

52/2019-QH14

25/11/2019.
 

Luật bổ sung một số điều của Luật CB Công chức và Viên chức 2019 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CB Công chức và Viên chức

62/2020/NĐ-CP

01/6/2020

Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc là, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức


Up
Bảo tàng Tây Ninh - TayNinh Museum

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Địa chỉ: 44A Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: (0276) 3822562
Điện thoại: (0276) 3810353
Email: baotangtayninh@gmail.com
Website: baotang.tayninh.gov.vn

Kết nối với bảo tàng

© 2020 BẢO TÀNG TÂY NINH. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN